Legislatie

Principalele documente de reglementare a activitatii SC GOSCOM VASLUI SA sunt urmatoarele :

 • Legea nr. 31 /1990 privind societăţile comerciale;

 • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern/ managerial al entitatilor publice;

 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

 • Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor;

 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;

 • O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestiune a cainilor fara stapan;

 • H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001

 • O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Hotararile Consiliului Local

 • Actul constitutiv

 • Caietele de sarcini si Regulamentele de organizare si functionarea a serviciilor.

Income Tax Planning

  View Service