Facturare

Operatorul va practica tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Vaslui, potrivit prevederilor legale în vigoare. Preturile si tarifele in vigoare se gasesc la rubrica Preturi si tarife

Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare prin adresă ataşată facturii, sau afişare la utilizatori sau mass-media locală.  

Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturii;

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează:

    a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

     b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

     c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:

    a) în numerar la casieria operatorului;

    b) cu filă CEC;

    c) cu ordin de plată;

    d) prin internet;

    e) alte instrumente de plată convenite de părţi.

În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

    a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

    b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

    c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.

În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

Facturile şi documentele de plată se transmit de operator astfel: prin casierii de teren, prin băncile cu care utilizatorul are încheiat o înţelegere, de la sediul operatorului, sau prin alte modalităţi.

Operatorul nu îşi asumă nici o răspundere dacă din motive independente de voinţa sa, utilizatorul nu intră în posesia facturii într-una din modalităţile arătate mai sus. În această situaţie, utilizatorul se obligă să se intereseze despre obligaţiile de plată la sediul operatorului, termenul scadent de achitare a facturii rămânând cel legal stabilit.

Income Tax Planning

    View Service